นิเทศการจัดการเรียนการสอนรูปแบบ Active Learning ด้วยกระบวนการ 5 ขั้นตอน (5Steps) ตามโครงการพัฒนาการจัดการเรียนรู้ทั้งระบบสู่การยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและการเตรียมผู้เรียนให้สอดคล้องกับ ศตวรรษที่ 21

วันศุกร์ที่ 8 กรกฎาคม พ.ศ. 2565 เวลา 07.40น. ดร.สุชาติ เอกปัชชาผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต3ปฏิบัติราชการในตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์ มอบหมายให้คณะศึกษานิเทศก์กลุ่มงานส่งเสริมพัฒนาหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานและกระบวนการเรียนรู้ ได้แก่ นางสัมพรรณ ถวิลไทย, นางเมตตา ถวิลไทย และ นางสาวภัทรภรณ์ น้อยกอ นิเทศการจัดการเรียนการสอนรูปแบบ Active Learning ด้วยกระบวนการ 5 ขั้นตอน (5Steps) ตามโครงการพัฒนาการจัดการเรียนรู้ทั้งระบบสู่การยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและการเตรียมผู้เรียนให้สอดคล้องกับ ศตวรรษที่ 21 ตามนโยบาย สพฐ.กระทรวงศึกษาธิการ โดยโรงเรียนที่เข้าโครงการ สพฐ.ประจำปีงบประมาณ 2565 จำนวน 14 โรงเรียน คณะครู 75 คน ณ โรงเรียนสตรีนครสวรรค์ ครูผู้รับการนิเทศ จำนวน 10 ท่าน ได้แก่ นางสาวธนภรณ์ จำปีเพชร รายวิชาภาษาอังกฤษ อ่าน-เขียน อ30203 ชั้นม.6/11 นายสุรเศรษฐ์ บุญนก รายวิชาภาษาจีน 5 จ33201 ชั้นม.6/10 นางสาวคชาภรณ์ ทับคลอง รายวิชาภาษาอังกฤษ อ่าน – เขียน อ30201 ชั้นม.4/8 นางสาวสุภาวดี บัวแก้ว รายวิชาภาษาอังกฤษพื้นฐาน อ23101 ชั้นม.3/1 นางสาวชนิดาภา ธัญญะเจริญ รายวิชาภาษาอังกฤษพื้นฐาน อ22101 ชั้นม.2/11 นางสาวหนึ่งฤทัย ชมวิเชียร รายวิชาภาษาอังกฤษพื้นฐาน อ22101 ชั้นม.2/8 นางจันจิรา ดั่นเจริญ รายวิชาภาษาอังกฤษพื้นฐาน อ21101 ชั้นม.1/8 นางสาวชิโนรส ชัยโคตรรายวิชาภาษาอังกฤษพื้นฐาน อ22101 ชั้นม.2/1 โดยมีกิจกรรมการสังเกตการสอน เยี่ยมชั้นเรียน และสะท้อนคิด โดยเทคนิค Coaching & Mentoring ผู้ร่วมการนิเทศ ได้แก่ โดยมี นายชาญชัย ชนิดสะ ผู้อำนวยการโรงเรียนสตรีนครสวรรค์ พร้อมด้วยนางสมกมล วรรณทอง รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ นางสาวอโนชา รัชฎานนท์ หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ให้การต้อนรับและร่วมกิจกรรมการนิเทศชั้นเรียน