สพม.นครสวรรค์ นิเทศและติดตามการเปิดภาคเรียน โรงเรียนหนองบัว

วัน ศุกร์ ที่ 8 กรกฎาคม 2565 เวลา 11.00 น.  ดร.สุชาติ เอกปัชชา  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 3 ปฏิบัติราชการ ในตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์พร้อมด้วย  นายทิพย์ แดงนิ่ม ผู้อำนวยการโรงเรียนไพศาลีพิทยา นายสังวร ยมรัตน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนท่าตะโกพิทยาคม นางสาวธัญญาภรณ์  นาจำปา ผู้อำนวยการโรงเรียนวังบ่อวิทยา นางสาวสายชล บุตรเสน่ห์ ผู้อำนวยการโรงเรียนหัวดงราชพรหมาภรณ์ นางวิชิรตา วรธาดาสวัสดิ์ และ นางวิลาวัณย์ ฮ้อสิทธิสมบูรณ์  ศึกษานิเทศก์ ร่วมนิเทศและติดตามการเปิดภาคเรียน มาตรการป้องการสถานศึกษาปลอดภัย  และได้รับการต้อนรับจาก  นายวิฑูรย์ งามนิธิจารุเมธี  ผู้อำนวยการโรงเรียนหนองบัว พร้อมคณะ รองผู้อำนวยการโรงเรียนหนองบัว เป็นอย่างดี ณ โรงเรียนหนองบัว อำเภอหนองบัว จังหวัดนครสวรรค์