สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์ เชิญชวน ผู้บริหาร และครูในสังกัดร่วมส่งผลงาน เข้าประกวดแข่งขัน เพื่อรับโล่รางวัลและเกียรติบัตร การประกวดผลงานสื่อนวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ รายวิชาวิทยาการคำนวณ/การออกแบบและเทคโนโลยี

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์ เชิญชวน ผู้บริหาร และครูในสังกัดร่วมส่งผลงาน เข้าประกวดแข่งขัน เพื่อรับโล่รางวัลและเกียรติบัตร การประกวดผลงานสื่อนวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ รายวิชาวิทยาการคำนวณ/การออกแบบและเทคโนโลยี