การแข่งขันกีฬาภายในของโรงเรียนบรรพตพิสัยพิทยาคม  “ร่มงิ้วเกมส์ 2565”

วัน พุธ ที่ 6  กรกฎาคม 2565 เวลา 09.00 น.  ดร.สุชาติ เอกปัชชา  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 3 ปฏิบัติราชการ ในตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์ เป็นประธานการเปิดพิธีการแข่งขันกีฬาภายในของโรงเรียนบรรพตพิสัยพิทยาคม  “ร่มงิ้วเกมส์ 2565”  พร้อมด้วย นางมณฑิรา บุตโยธี  และ นางวิลาวัณย์ ฮ้อสิทธิสมบูรณ์  ศึกษานิเทศก์ โดยมี ดร.ชรินรัตน์  แผงดี  ผู้อำนวยการโรงเรียนบรรพตพิสัยพิทยาคม กล่าวคำรายงานวัตถุประสงค์ โดยการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างให้นักเรียนมีสุขภาพพลานามัยที่สมบูรณ์แข็งแรง เพื่อปลูกฝังคุณธรรม ความมีน้ำใจเป็นนักกีฬา มีความสามัคคี และความเสียสละ เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนได้เห็นความสำคัญของการเล่นกีฬา และเพื่อใช้การเล่นกีฬาเป็นเครื่องมือในการต้านภัยจากยาเสพติด ณ สนามกีฬา โรงเรียนบรรพตพิสัยพิทยาคม