โรงเรียนทหารอากาศอนุสรณ์ ประเมินโครงการโรงเรียนปลอดขยะ (Zero waste school) ระดับประเทศ (กลุ่ม B)

วันอังคาร ที่ 5 กรกฎาคม 2565 โรงเรียนทหารอากาศอนุสรณ์เข้าร่วมนำเสนอผลการดำเนินงานโครงการโรงเรียนปลอดขยะ (Zero waste School) ระดับประเทศ มีนายอรรถนนท์ มั่นพรม,นางสาวจิรดา เกษสุวรรณและนางสาวมณฑาทิพย์ มิตรประชาชน เป็นนักเรียนแกนนำโครงการโรงเรียนปลอดขยะ คอยตอบข้อซักถามของคณะกรรมการ ซึ่งในการนำเสนอผลการดำเนินงานดังกล่าว เป็นไปด้วยความเรียบร้อย และได้รับคำชื่นชมและคำแนะนำจากคณะกรรมการมาใช้ในการพัฒนางานในโครงการในลำดับต่อไป