การประชุมสัมมนาปลูกฝังจิตสำนึกความรักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ และความภูมิใจในความเป็นไทย

วัน อังคาร ที่ 5 กรกฎาคม พ.ศ. 2565 เวลา 13.00 น. ดร.สุชาติ เอกปัชชา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 3 ปฏิบัติราชการ ในตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์ เป็นประธานการประชุมสัมมนาปลูกฝังจิตสำนึกความรักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ และความภูมิใจในความเป็นไทย และ กิจกรรม 5 ส. เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในวโรกาสวันเฉลิมพระชนพรรษา 28 กรกฎาคม 2565 โดยประธานจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย เปิดกรวยดอกไม้ ธูป เทียนแพเบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ มหิศรภูมิพลราชวรางกูร กิติสิริสมบูรณอดุลยเดช สยามินทราธิเบศรราชวโรดมบรมนาถบพิตร พระชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว พร้อมด้วย บรรเลงเพลงสรรเสริญพระบารมี และ บรรเลงเพลงสดุดีจอมราชา และมีการบรรยายเพื่อปลูกฝังจิตสำนึกความรักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ และความภูมิใจในความเป็นไทย โดย นายรังสิวุฒิ พุ่มเกิด รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์ วิทยากรจิตอาสา 904 ณ ห้องประชุมราชสิทธิเวที สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์