การประชุมปฏิบัติการเพื่อประสานแผนส่งเสริมเครือข่ายนวัตกรรมคุณภาพสถานศึกษาและการลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่างเครือข่าย นวัตกรรมคุณภาพสถานศึกษากับหน่วยงานที่กำกับดูแลทุกระดับ ด้วยรูปแบบผสมผสาน (online และ face to face)

วันที่ 2 – 4 กรกฎาคม พ.ศ. 2565 เวลา 09.00-17.00 น. ดร.สุชาติ เอกปัชชา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 3 ปฏิบัติราชการ ในตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์ มอบหมายให้ คณะศึกษานิเทศก์กลุ่มงานส่งเสริมพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษา นางเมตตา ถวิลไทย, นางสัมพรรณ ถวิลไทย และ นางสาวภัทรภรณ์ น้อยกอ และสถานศึกษาเครือข่ายนวัตกรรมคุณภาพสถานศึกษาโรงเรียนนครสวรรค์, โรงเรียนนวมินทราชูทิศ มัชฌิม, โรงเรียนไพศาลีพิทยา, โรงเรียนหนองกรดพิทยาคม และโรงเรียนบ้านแก่งชัชวลิตวิทยา เข้าร่วมการประชุมปฏิบัติการเพื่อประสานแผนส่งเสริมเครือข่ายนวัตกรรมคุณภาพสถานศึกษาและการลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่างเครือข่าย นวัตกรรมคุณภาพสถานศึกษากับหน่วยงานที่กำกับดูแลทุกระดับ ด้วยรูปแบบผสมผสาน (online และ face to face) ผ่านระบบ video conference zoom meeting สพฐ โดยถ่ายทอดสด OBEC Channel ณ ห้องประชุมปิ่นเกล้า 2 โรงแรมรอยัลซิตี้ ปิ่นเกล้า กรุงเทพมหานคร