โครงการส่งเสริมเวทีและประชาคม เพื่อจัดทำรูปแบบและแนวทางพัฒนาหลักสูตรต่อเนื่องเชื่อมโยง การศึกษาขั้นพื้นฐานกับอาชีวศึกษา และอุดมศึกษา กิจกรรม SMART FARMER

วันจันทร์ที่ 4 กรกฎาคม พ.ศ. 2565 เวลา 09.00 น. ดร.สุชาติ เอกปัชชา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 3 ปฏิบัติราชการ ในตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์ เป็นประธานการเปิดโครงการส่งเสริมเวทีและประชาคม เพื่อจัดทำรูปแบบและแนวทางพัฒนาหลักสูตรต่อเนื่องเชื่อมโยง การศึกษาขั้นพื้นฐานกับอาชีวศึกษา และอุดมศึกษา กิจกรรม SMART FARMER โดยมีโรงเรียนเข้าร่วมกิจกรรมได้แก่ โรงเรียนเขาทองพิทยาคม และ โรงเรียนพยุหะพิทยาคม พร้อมด้วยคณะศึกษานิเทศก์ นางสัมพรรณ ถวิลไทย, นางเมตตา ถวิลไทย นางสาวภัทรภรณ์ น้อยกอ นายคมกฤช แผนเสือ และ นางสาวณสุดา สิชฌรังษี ณ ห้องประชุมนิภาธรรมวงศ์มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตนครสวรรค์