การประชุมชี้แจงแนวดำเนินการโครงการพัฒนานวัตกรรมเพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาด้วยรูปแบบ Active Learning

วันเสาร์ที่ 2 กรกฎาคม พ.ศ. 2565  เวลา 09.00น. ดร.สุชาติ  เอกปัชชา  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 3 ปฏิบัติราชการ ในตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์  เป็นประธานเปิดการประชุมชี้แจงแนวดำเนินการโครงการพัฒนานวัตกรรมเพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาด้วยรูปแบบ Active Learning การพัฒนาทักษะการคิดขั้นสูงด้วยกระบวนการคิดเชิงระบบ GPAS 5TEPs  ระยะกลางน้ำ รูปแบบVDO Conference  โปรแกรมGoogle Meet รหัสห้อง hac-zzjm-wkd และ Youtube Channel โรงเรียนนครสวรรค์ Nakhonsawan School’s Live broadcast URL: https://youtu.be/cvDSGjfbL4A ระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฎวไลยอลงกรณ์ในพระบรมราชูปถัมภ์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์โรงเรียนนครสวรรค์ , โรงเรียนนวมินทราชูทิศ มัชฌิม , และ โรงเรียนพยุหะพิทยาคม ผู้เข้าร่วมประชุม ได้แก่ข้าราชการการครูและบุคลากรทางการศึกษาทั้ง 3 โรงเรียน รวม 331คน ในการนี้ท่าน ดร.สุชาติ เอกปัชชา  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์   ได้บรรยายพิเศษเรื่อง การขับเคลื่อนนโยบายเร่งด่วน สพฐQuick Policy 2565 ลำดับที่ 5 เรื่องการจัดการเรียนรู้ Active Learning สู่สมรรถนะผู้เรียนและทักษะในศตวรรษที่ 21 ของ สพม.นครสวรรค์ และคณาจารย์มหาวิทยาลัยราชภัฎวไลยอลงกรณ์ในพระบรมราชูปถัมภ์ ได้แก่ ผศ.ดร.สุพจน์  ทรายแก้ว อธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฎวไลยอลงกรณ์ในพระบรมราชูปถัมภ์ , ดร.นารี  คูหาเรืองรอง  ผู้อำนวยการเชี่ยวชาญโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฎวไลยอลงกรณ์ในพระบรมราชูปถัมภ์ และคณะผู้รับผิดชอบโครงการได้แก่ นางสัมพรรณ ถวิลไทย ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ หัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมพัฒนาหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานและกระบวนการเรียนรู้ พร้อมด้วย นางเมตตา  ถวิลไทย และ นางสาวภัทรภรณ์  น้อยกอ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ โดยถ่ายทอดสดจาก ห้องประชุมอาคารลูกนเรศวร สพม.นครสวรรค์