นิเทศการจัดการเรียนการสอนรูปแบบ Active Learning ด้วยกระบวนการ 5  ขั้นตอน (5Steps) ตามโครงการพัฒนาการจัดการเรียนรู้ทั้งระบบสู่การยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและการเตรียมผู้เรียนให้สอดคล้องกับ ศตวรรษที่ 21

วันศุกร์ที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2565  เวลา 08.00น. ดร.สุชาติ  เอกปัชชา  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 3 ปฏิบัติราชการ ในตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์  มอบหมายให้คณะศึกษานิเทศก์กลุ่มงานส่งเสริมพัฒนาหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานและกระบวนการเรียนรู้ ได้แก่ นางสัมพรรณ ถวิลไทย, นางเมตตา  ถวิลไทย และ นางสาวภัทรภรณ์  น้อยกอ นิเทศการจัดการเรียนการสอนรูปแบบ Active Learning ด้วยกระบวนการ 5  ขั้นตอน (5Steps) ตามโครงการพัฒนาการจัดการเรียนรู้ทั้งระบบสู่การยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและการเตรียมผู้เรียนให้สอดคล้องกับ ศตวรรษที่ 21 ตามนโยบายสพฐ.กระทรวงศึกษาธิการ โดยโรงเรียนที่เข้าโครงการ สพฐ.ประจำปีงบประมาณ 2565 จำนวน 14 โรงเรียน คณะครู75 คน ณ โรงเรียนทหารอากาศอนุสรณ์ ครูผู้รับการนิเทศ จำนวน 2 ท่าน ได้แก่ นางสาวขวัญชนก กัญทาทอง รายวิชาฟิสิกส์1 ว31201 ชั้น ม.4/1 และนางสาวสุปรียา เทียนบูชา รายวิชา คณิตศาสตร์พื้นฐาน ค22101 ม.2/1 โดยมีกิจกรรมการสังเกตการสอน เยี่ยมชั้นเรียน และสะท้อนคิด โดยเทคนิค Coaching & Mentoring ผู้ร่วมการนิเทศ ได้แก่  โดยมีดร.ณัฐชานนท์ ยอดทอง ผู้อำนวยการโรงเรียนทหารอากาศอนุสรณ์ พร้อมด้วยนางทิพวรรณ แก้วภาพ หัวหน้างานวัดผล และ นาง ณิชมน ต่ายจันทร์ หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ให้การต้อนรับและร่วมกิจกรรมการนิเทศชั้นเรียน