นิเทศการจัดการเรียนการสอนรูปแบบ Active Learning ด้วยกระบวนการ 5  ขั้นตอน (5Steps) ตามโครงการพัฒนาการจัดการเรียนรู้ทั้งระบบสู่การยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและการเตรียมผู้เรียนให้สอดคล้องกับ ศตวรรษที่ 21

วันพฤหัสบดีที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2565  เวลา 08.00น. ดร.สุชาติ  เอกปัชชา  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 3 ปฏิบัติราชการ ในตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์  มอบหมายให้คณะศึกษานิเทศก์กลุ่มงานส่งเสริมพัฒนาหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานและกระบวนการเรียนรู้ ได้แก่ นางสัมพรรณ ถวิลไทย, นางเมตตา  ถวิลไทย และ นางสาวภัทรภรณ์  น้อยกอ นิเทศการจัดการเรียนการสอนรูปแบบ Active Learning ด้วยกระบวนการ 5  ขั้นตอน (5Steps) ตามโครงการพัฒนาการจัดการเรียนรู้ทั้งระบบสู่การยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและการเตรียมผู้เรียนให้สอดคล้องกับ ศตวรรษที่ 21 ตามนโยบายสพฐ.กระทรวงศึกษาธิการ โดยโรงเรียนที่เข้าโครงการ สพฐ.ประจำปีงบประมาณ 2565 จำนวน 14 โรงเรียน คณะครู75 คน ณ โรงเรียนบรรพตพิสัยพิทยาคม ครูผู้รับการนิเทศ จำนวน 6 ท่าน ได้แก่ นางสาวปินัชยา  นาคจำรูญ  รายวิชาวิทย์ชีวภาพ ว31101 ชั้นม.4/3 นายอนุวัตร พูลเอี่ยม รายวิชา คณิตศาสตร์ 1 ค31201ชั้นม.4/1 นางนภิศ ก้อนทองรายวิชา สังคมศึกษา ส22101ชั้นม.2 นายอภิสิทธิ์  กองแก้ว รายวิชา ภาษาไทย ท33101ชั้นม.6/1 นายกวีพัฒน์ ขุมโมกข์ รายวิชา ภาษาอังกฤษ อ30205 ชั้นม.6/1นางรัชดา สินจีน รายวิชา ขนมอบ ง20296 ชั้นม.3 โดยมีกิจกรรมการสังเกตการสอน เยี่ยมชั้นเรียน และสะท้อนคิด โดยเทคนิค Coaching & Mentoring ผู้ร่วมการนิเทศ ได้แก่  โดยมีดร.ชรินรัตน์  แผงดี ผู้อำนวยการโรงเรียนบรรพตพิสัยพิทยาคม พร้อมด้วยนางสาวเจริญขวัญ  จันสา นางสาวรจเรขเกษสำโรง รองผู้อำนวยการโรงเรียน และนางสาวเพชรรัตน์  คลังฤทธิ์ หัวหน้ากลุ่มสาระวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีนายสุชาติ  ศิริชู หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ นางขวัญจิต  บุญมาก หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ นางสาวประพิศ  พรมศิลา หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย นางปัญจพร  ศิริชู หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ และ นางสาวเพชรรัตน์  คลังฤทธิ์ หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ ให้การต้อนรับและร่วมกิจกรรมการนิเทศชั้นเรียน