ประชุมสัมมนาเพื่อพัฒนาและยกระดับมาตรฐานด้านคุณธรรมและความโปร่งใส ในการดำเนินงานของหน่วยงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

วัน พฤหัสบดี ที่ 30 มิถุนายน 2565 เวลา 13.00 น. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์ นำโดยดร.สุชาติ  เอกปัชชา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์ พร้อมด้วย ดร.อภิเชษฐ์ ฉิมพลีสวรรค์ นายรังสิวุฒิ พุ่มเกิด รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์ และ บุคลากรสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์ ประชุมสัมมนาเพื่อพัฒนาและยกระดับมาตรฐานด้านคุณธรรมและความโปร่งใส ในการดำเนินงานของหน่วยงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 โดยมีการแบ่งกลุ่มตามภารกิจงานเพื่อสรุปผลการศึกษาดูงาน ทบทวน วิเคราะห์ เปรียบเทียบและเสนอแนะเพื่อการปรับปรุงและพัฒนาหลังการศึกษาดูงาน(After Action Review : AAR) พร้อมผู้แทนกลุ่มนำเสนอผลการทบทวน วิเคราะห์ เปรียบเทียบและข้อเสนอแนะ ณโรงแรมเชียงใหม่รัตนโกสินทร์ จังหวัดเชียงใหม่