โรงเรียนพยุหะพิทยาคม ได้จัดกิจกรรมการประชุมผู้ปกครองนักเรียน ภาคเรียนที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2565 

วันที่ 28 มิถุนายน 2565 โรงเรียนพยุหะพิทยาคม ได้จัดกิจกรรมการประชุมผู้ปกครองนักเรียน ภาคเรียนที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2565 ณ หอประชุมโรงเรียนพยุหะพิทยาคมโดยนายสิงหวรรธน์ มาตราช ผู้อำนวยการโรงเรียนพยุหะพิทยาคม เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วยนางเบญจภรณ์ เอี่ยมระหงส์ นายอธิวัชร์ กิตติเจริญสินชัย รองผู้อำนวยการโรงเรียน หัวหน้ากลุ่มงานงานต่าง ๆ ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เข้าร่วมประชุม วัตถุประสงค์เพื่อสร้างสัมพันธภาพอันดีระหว่างครู นักเรียนและผู้ปกครอง และการมีส่วนร่วมในการพัฒนาศักยภาพให้นักเรียนมีพฤติกรรม คุณลักษณะอันพึงประสงค์

โรงเรียนพยุหะพิทยาคม
ผู้ถ่ายภาพ : นายพีรพัฒน์ ถึงสุข