ประชุมสัมมนาและศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาและยกระดับมาตรฐานด้านคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

วัน พุธ ที่ 29 มิถุนายน 2565 เวลา 08.30 น.  ดร.สุชาติ เอกปัชชา  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 3 ปฏิบัติราชการ ในตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์ มอบหมายให้ นายรังสิวุฒิ พุ่มเกิด รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์ เป็นประธานพิธีเปิดโครงการ “ประชุมสัมมนาและศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาและยกระดับมาตรฐานด้านคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 พร้อมด้วยบรรยายพิเศษ “ธรรมาภิบาลกับการบริหารงานระบบราชการ 4.0”  มีการบรรยายพิเศษ เพื่อเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลเพื่อการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริต และผลประโยชน์ทับซ้อน โดย ป.ป.ช.จังหวัดนครสวรรค์  และชี้แจงรายละเอียดหลักเกณฑ์และแนวทางการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน และใบงานการศึกษาดูงาน โดย นางมัณฑนา รอทอง ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ ณ ห้องประชุมราชสิทธิเวที สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์