การประชุมหารือและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับผู้ปฏิบัติงานด้านกิจกรรม สภานักเรียน

วัน พุธ ที่ 29 มิถุนายน 2565 เวลา 09.30 น. ดร.สุชาติ เอกปัชชา  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 3 ปฏิบัติราชการ ในตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์ มอบหมายให้ นายรังสิวุฒิ พุ่มเกิด รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์ ร่วมการประชุมหารือและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับผู้ปฏิบัติงานด้านกิจกรรม สภานักเรียน โดยคณะอนุกรรมาธิการติดตาม เสนอแนะ และเร่งรัดการปฏิรูปประเทศ และการจัดทำและการดำเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติ ในคณะกรรมาธิการการพัฒนาการเมืองและการมีส่วนร่วมของประชาชน วุฒิสภา ณ โรงเรียนนครสวรรค์