นิเทศการจัดการเรียนการสอนรูปแบบ Active Learning ด้วยกระบวนการ 5 ขั้นตอน (5Steps) ตามโครงการพัฒนาการจัดการเรียนรู้ทั้งระบบสู่การยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและการเตรียมผู้เรียนให้สอดคล้องกับ ศตวรรษที่ 21 

วันอังคารที่ 28 มิถุนายน พ.ศ. 2565 เวลา 08.30น. ดร.สุชาติ เอกปัชชา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 3 ปฏิบัติราชการ ในตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์ มอบหมายให้คณะศึกษานิเทศก์กลุ่มงานส่งเสริมพัฒนาหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานและกระบวนการเรียนรู้ ได้แก่ นางสัมพรรณ ถวิลไทย, นางเมตตา ถวิลไทย และ นางสาวภัทรภรณ์ น้อยกอ นิเทศการจัดการเรียนการสอนรูปแบบ Active Learning ด้วยกระบวนการ 5 ขั้นตอน (5Steps) ตามโครงการพัฒนาการจัดการเรียนรู้ทั้งระบบสู่การยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและการเตรียมผู้เรียนให้สอดคล้องกับ ศตวรรษที่ 21 ตามนโยบาย สพฐ.กระทรวงศึกษาธิการ โดยโรงเรียนที่เข้าโครงการ สพฐ.ประจำปีงบประมาณ 2565 จำนวน 14 โรงเรียน คณะครู 75 คน ณ โรงเรียนทับกฤชพัฒนา ครูผู้รับการนิเทศ จำนวน 2 ท่าน ได้แก่ นายก้องเกียรติ พัฒนวิชชากุล รายวิชา ภาษาไทย1 ท31101 ชั้น ม.4 นางสาวณัฐชยา โพธิ์ทัย รายวิชาพระพุทธศาสนา ส21101 ชั้น ม.1 โดยมีกิจกรรมการสังเกตการสอน เยี่ยมชั้นเรียน และสะท้อนคิด โดยเทคนิค Coaching & Mentoring ผู้ร่วมการนิเทศ ได้แก่ โดยมี นายกิจจา เอี่ยมระหงษ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนทับกฤชพัฒนา นายศุภฤกษ์ ศิโรทศ รองผู้อำนวยการโรงเรียนทับกฤชพัฒนา นางจุฑามาศ เจตน์กสิกิจ หัวหน้ากลุ่มงานบริหารวิชาการ นางศศิธร วงศ์พานิช หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนาธรรม และนางอัมพิกา วีระทอง หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ให้การต้อนรับและร่วมกิจกรรมการนิเทศชั้นเรียน