การประเมินเพื่อขอเป็นศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้านการศึกษา

วันจันทร์ ที่ 20 มิถุนายน 2565 นายเกื้อกูล ดีประสงค์ ประธานคณกรรมการ, นายสุเทพ ชนะบวรสกุล, นายจตุรงค์ อินทรรุ่ง, นายศุภวิชญ์ วงพลบ, นางพัชรินทร์ บัวสนิท, นางวรรณา คุ้มสมบัติ, และนางสาวอำภาพันธ์ โพธิ์นางดำ คณะกรรมการประเมินศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ด้านการศึกษา เดินทางมาประเมินเพื่อขอเป็นศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ด้านการศึกษา ของโรงเรียนทหารอากาศอนุสรณ์ ผู้บริหาร คณะครู นักเรียนแกนนำ และเครือข่ายจากหน่วยงานภายนอกให้การต้อนรับ โดยมี ดร.สุชาติ เอกปัชชา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัะยมศึกษานครสวรรค์ คณะศึกษานิเทศก์ พร้อมด้วยผู้อำนวยการในสหวิทยาเขตตากฟ้า-ตาคลี ร่วมให้กำลังใจ