นิเทศการจัดการเรียนการสอนรูปแบบ Active Learning ด้วยกระบวนการ 5 ขั้นตอน (5Steps) ตามโครงการพัฒนาการจัดการเรียนรู้ทั้งระบบสู่การยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและการเตรียมผู้เรียนให้สอดคล้องกับ ศตวรรษที่ 21

วันจันทร์ที่ 27 มิถุนายน พ.ศ. 2565 เวลา 08.15 น. ดร.สุชาติ เอกปัชชาผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ยะลา เขต 3 ปฏิบัติราชการ ในตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา นครสวรรค์มอบหมายให้คณะศึกษานิเทศก์กลุ่มงานส่งเสริมพัฒนา หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานและกระบวนการเรียนรู้ ได้แก่ นางสัมพรรณ ถวิลไทย, นางเมตตา ถวิลไทย และ นางสาวภัทรภรณ์ น้อยกอ นิเทศการจัดการเรียนการสอนรูปแบบ Active Learning ด้วยกระบวนการ 5 ขั้นตอน (5Steps) ตามโครงการพัฒนาการจัดการเรียนรู้ทั้งระบบสู่การยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและการเตรียมผู้เรียนให้สอดคล้องกับ ศตวรรษที่ 21 ตามนโยบาย สพฐ.กระทรวงศึกษาธิการ โดยโรงเรียนที่เข้าโครงการ สพฐ.ประจำปีงบประมาณ 2565 จำนวน 14 โรงเรียน คณะครู 73 คน ณ โรงเรียนเก้าเลี้ยววิทยา ครูผู้รับการนิเทศ จำนวน 2 ท่าน ได้แก่ นางสาวนาตยา อิ่มมาก รายวิชา ภาษาไทย1 ท21101 ชั้น ม.1/1 นายเกียรติชัย เพ็ญวิจิตร รายวิชาฟิสิกส์ สมดุลโลก ว32263 ชั้น ม.5/1 โดยมีกิจกรรมการสังเกตการสอน เยี่ยมชั้นเรียน และสะท้อนคิด โดยเทคนิค Coaching & Mentoring ผู้ร่วมการนิเทศ ได้แก่ โดยมี นายก้านตอง เส็งเอี่ยม ผู้อำนวยการโรงเรียนเก้าเลี้ยววิทยา นางสุวรรณา ภมรพิบูลย์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนเก้าเลี้ยววิทยา ให้การต้อนรับและร่วมกิจกรรมการนิเทศชั้นเรียน