โรงเรียนตากฟ้าวิชาประสิทธิ์ กิจกรรมสวดมนต์ เจริญวิปัสสนา

กิจกรรมสวดมนต์ เจริญวิปัสสนา วันศุกร์ที่ ๒๔ มิถุนายน ๒๕๖๕ กิจกรรมสวดมนต์ เจริญภาวนาสุดสัปดาห์ ตามโครงการโรงเรียนวิถีพุทธ โรงเรียนคุณธรรม โรงเรียนศีล ๕ เพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม ให้กับบุคลากรและนักเรียน โรงเรียนตากฟ้าวิชาประสิทธิ์ ณ โรจนารุณโดม

Cr. โรงเรียนตากฟ้าวิชาประสิทธิ์ : Takfawichaprasit School