การจัดสอบวัดทักษะภาษาอังกฤษ Lingua skill ณ ศูนย์ศูพัฒนาศักยภาพบุคคลเพื่อความเป็นเลิศ (Human Capital Excellence Center : HCEC) โรงเรียนสตรีนครสวรรค์

วัน อาทิตย์ ที่ 26 มิถุนายน 2565 เวลา 08.30 น. ดร.สุชาติ เอกปัชชา  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 3 ปฏิบัติราชการ ในตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์ มอบหมายให้ ดร.อภิเชษฐ์ ฉิมพลีสวรรค์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์ ตรวจเยี่ยมการจัดสอบวัดทักษะภาษาอังกฤษ Lingua skill ณ ศูนย์ศูพัฒนาศักยภาพบุคคลเพื่อความเป็นเลิศ (Human Capital Excellence Center : HCEC) โรงเรียนสตรีนครสวรรค์