นิเทศการจัดการเรียนการสอนรูปแบบ Active Learning ด้วยกระบวนการ 5 ขั้นตอน (5Steps) ตามโครงการพัฒนาการจัดการเรียนรู้ทั้งระบบสู่การยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและการเตรียมผู้เรียนให้สอดคล้องกับศตวรรษที่ 21

วันพฤหัสบดีที่ 23 มิถุนายน พ.ศ. 2565 เวลา 08.00 น. ดร.สุชาติ เอกปัชชา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 3 ปฏิบัติราชการ ในตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์ มอบหมายให้คณะศึกษานิเทศก์ กลุ่มงานส่งเสริมพัฒนาหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานและกระบวนการเรียนรู้ ได้แก่ นางสัมพรรณ ถวิลไทย, นางเมตตา ถวิลไทย และ นางสาวภัทรภรณ์ น้อยกอ นิเทศการจัดการเรียนการสอนรูปแบบ Active Learning ด้วยกระบวนการ 5 ขั้นตอน (5Steps) ตามโครงการพัฒนาการจัดการเรียนรู้ทั้งระบบสู่การยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและการเตรียมผู้เรียนให้สอดคล้องกับศตวรรษที่ 21 ตามนโยบาย สพฐ.กระทรวงศึกษาธิการ โดยโรงเรียนที่เข้าโครงการ สพฐ.ประจำปีงบประมาณ 2565 จำนวน 14 โรงเรียน คณะครู 73 คน ณ โรงเรียนชุมแสงชนูทิศ ครูผู้รับการนิเทศ จำนวน 2 ท่าน ได้แก่ นางสาวศิริวรณ จั่นทับ รายวิชา วิทยาศาสตร์ 5 ว 23101 ชั้นม.3/9 และ นางสาวสิริลักษณ์ แก้วทองดี รายวิชาคณิตศาสตร์ 5 ค 23101 ชั้น ม.3/3 โดยมีกิจกรรมการสังเกตการสอน เยี่ยมชั้นเรียน และสะท้อนคิด โดยเทคนิค Coaching & Mentoring ผู้ร่วมการนิเทศ ได้แก่ โดยมี นายเกรียงศักดิ์ ฤทธิ์คง และ นางสาวจรัมพร พรมพิทักษ์ รองผู้อำนวยการโรงเรียน รองผู้อำนวยการโรงเรียนชุมแสงชนูทิศ พร้อมด้วยหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยศาสตร์ และเทคโนโลยี และ หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ให้การต้อนรับและร่วมกิจกรรมการนิเทศชั้นเรียน