นิเทศการจัดการเรียนการสอนรูปแบบ Active Learning ด้วยกระบวนการ 5 ขั้นตอน (5Steps)ตามโครงการพัฒนาการจัดการเรียนรู้ทั้งระบบสู่การยกระ ดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและการเตรียมผู้เรียนให้สอดคล้องกับ ศตวรรษที่ 21

วันพุธที่ 22 มิถุนายน พ.ศ. 2565 เวลา 08.15 น. ดร.สุชาติ เอกปัชชา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 3 ปฏิบัติราชการ ในตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์ มอบหมายให้คณะศึกษานิเทศก์กลุ่มงานส่งเสริมพัฒนาหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานและกระบวนการเรียนรู้ ได้แก่ นางสัมพรรณ ถวิลไทย, นางเมตตา ถวิลไทย และ นางสาวภัทรภรณ์ น้อยกอ นิเทศการจัดการเรียนการสอนรูปแบบ Active Learning ด้วยกระบวนการ 5 ขั้นตอน (5Steps) ตามโครงการพัฒนาการจัดการเรียนรู้ทั้งระบบสู่การยกระ ดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและการเตรียมผู้เรียนให้สอดคล้องกับ ศตวรรษที่ 21 ตามนโยบาย สพฐ.กระทรวงศึกษาธิการ โดยโรงเรียนที่เข้าโครงการ สพฐ.ประจำปีงบประมาณ 2565 จำนวน 14 โรงเรียน คณะครู 72 คน ณ โรงเรียนพยุหะพิทยาคม ครูผู้รับการนิเทศ จำนวน 6 ท่าน ได้แก่ นางปุณฑริกา ชื่นชม รายวิชา ประวัติศาสตร์ 5 ส23103 ชั้น ม.3/2 นางสาวพิมพาพร พันธ์ผูก รายวิชาสังคมศึกษา 5 ส23101 ชั้น ม.3/2 นายวิกานต์ ศรีวิลัย รายวิชาการงานอาชีพ ง21101 ชั้นม.1/1 นายสุชาติวงค์ ปลิวอิสสระ รายวิชาบาสเกตบอล พ23103 ชั้น ม.3/2 นางสุดใจ อินทร์ประสิทธิ์รายวิชาอาหารคาวหวาน ง20204 ชั้น ม.2/3 และนางสาววิไลพร ยมมา รายวิชาประวัติศาสตร์ ส22103 ชั้น ม.2/2 โดยมีกิจกรรมการสังเกตการสอน เยี่ยมชั้นเรียน และสะท้อนคิด โดยเทคนิค Coaching & Mentoring ผู้ร่วมการนิเทศ ได้แก่ โดยมี นายสิงหวรรธน์ มาตราช ผู้อำนวยการโรงเรียนพยุหะพิทยาคม นางเบญจภรณ์ เอี่ยมระหงษ์ และนายอธิวัชร์ กิตติเจริญสินชัย รองผู้อำนวยการโรงเรียนพยุหะพิทยาคม ให้การต้อนรับและร่วมกิจกรรมการนิเทศชั้นเรียน