การนิเทศการจัดการเรียนการสอนรูปแบบ Active Learning ด้วยกระบวนการ 5  ขั้นตอน (5Steps)ตามโครงการพัฒนาการจัดการเรียนรู้ทั้งระบบสู่การยกระ ดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและการเตรียมผู้เรียนให้สอดคล้องกับ ศตวรรษที่ 21

      วันอังคารที่ 21 มิถุนายน พ.ศ. 2565  เวลา 8.20 น. ดร.สุชาติ  เอกปัชชา  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์ มอบหมายให้คณะศึกษานิเทศก์กลุ่มงานส่งเสริมพัฒนาหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานและกระบวนการเรียนรู้ ได้แก่ นางสัมพรรณ ถวิลไทย, นางเมตตา  ถวิลไทย และ นางสาวภัทรภรณ์  น้อยกอ นิเทศการจัดการเรียนการสอนรูปแบบ Active Learning ด้วยกระบวนการ 5  ขั้นตอน (5Steps)ตามโครงการพัฒนาการจัดการเรียนรู้ทั้งระบบสู่การยกระ ดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและการเตรียมผู้เรียนให้สอดคล้องกับ ศตวรรษที่ 21 ตามนโยบาย สพฐ.กระทรวงศึกษาธิการ โดยโรงเรียนที่เข้าโครงการสพฐ.ประจำปีงบประมาณ 2565 จำนวน 14 โรงเรียน คณะครู 72 คน โรงเรียนเขากะลาวิทยาคม ครูผู้รับการนิเทศ ได้แก่ นางสาวจิตวิมล นนทลา รายวิชา ภาษาไทย ท33101ชั้น ม.6 และ นายสถาพร อุนระหัง รายวิชา ภูมิศาสตร์ ส32101 ชั้น ม.5 โดยมีกิจกรรมการสังเกตการสอน เยี่ยมชั้นเรียน และสะท้อนคิด โดยเทคนิค Coaching & Mentoring ผู้ร่วมการนิเทศ ได้แก่  โดยมีนายอินทพงษ์ จินดาทิพย์ ผู้อำนวยการโรงเรียนเขากะลาวิทยาคม และนางแสงจันทร์ สุขวิญญา หัวหน้ากลุ่มงานวิชาการให้การต้อนรับและร่วมกิจกรรมการนิเทศชั้นเรียน