นิเทศการจัดการเรียนการสอนรูปแบบ Active Learning ด้วยกระบวนการ 5 ขั้นตอน (5Steps)ตามโครงการพัฒนาการจัดการเรียนรู้ทั้งระบบสู่การยกระ ดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและการเตรียมผู้เรียนให้สอดคล้องกับ ศตวรรษที่ 21 

วันจันทร์ที่ 20 มิถุนายน พ.ศ. 2565 เวลา 11.35น. ดร.สุชาติ เอกปัชชา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์ มอบหมายให้คณะศึกษานิเทศก์กลุ่มงานส่งเสริมพัฒนาหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานและกระบวนการเรียนรู้ ได้แก่ นางสัมพรรณ ถวิลไทย, นางเมตตา ถวิลไทย และ นางสาวภัทรภรณ์ น้อยกอ นิเทศการจัดการเรียนการสอนรูปแบบ Active Learning ด้วยกระบวนการ 5 ขั้นตอน (5Steps)ตามโครงการพัฒนาการจัดการเรียนรู้ทั้งระบบสู่การยกระ ดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและการเตรียมผู้เรียนให้สอดคล้องกับ ศตวรรษที่ 21 ตามนโยบาย สพฐ.กระทรวงศึกษาธิการ โดยโรงเรียนที่เข้าโครงการสพฐ.ประจำปีงบประมาณ 2565 จำนวน 14 โรงเรียน คณะครู 72 คน โดยเริ่ม ณ โรงเรียนนครสวรรค์ ครูผู้รับการนิเทศ ได้แก่ นางสาวชยาภา พุ่มสมบัติ รายวิชา ชีววิทยา ว33245 ชั้น ม.6/3 และ นางสมพิศ สะบายแท้ รายวิชา ภาษาอังกฤษอ่าน-เขียน อ21201 ชั้น ม.1/6 โดยมีกิจกรรมการสังเกตการสอน เยี่ยมชั้นเรียน และสะท้อนคิด โดยเทคนิค Coaching & Mentoring ผู้ร่วมการนิเทศ ได้แก่ นางธิชาพร ยอดกัญหา รองผู้อำนวยการโรงเรียนนครสวรรค์ และหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ โดยมี ดร.จงกล เดชปั้น ผู้อำนวยการโรงเรียนนครสวรรค์ ให้การต้อนรับและร่วมกิจกรรมการนิเทศชั้นเรียน