การประเมินศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ด้านการศึกษาโรงเรียนทหารอากาศอนุสรณ์ 

วัน จันทร์ ที่ 20 มิถุนายน 2565 เวลา 14.00 น. ดร.สุชาติ เอกปัชชา  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์ พร้อมด้วย นายจันทร์เทพจ์ เพ็ชรยิ้ม  ผู้อำนวยการโรงเรียนตาคลีประชาสรรค์ และคณะศึกษานิเทศก์ สหวิทยาเขตตากฟ้า ตาคลี ร่วมเยี่ยมและให้กำลังใจโรงเรียนทหารอากาศอนุสรณ์ ในการประเมินศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ด้านการศึกษา โดยได้รับการต้อนรับจาก ดร.ณัฐชานนท์ ยอดทอง ผู้อำนวยการโรงเรียนทหารอากาศอนุสรณ์ ณ ห้องโสตทัศนศึกษา 100 ปี สมเด็จย่า โรงเรียนทหารอากาศอนุสรณ์