สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์ ประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2566 – 2570) และ จัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2566

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์ นำโดย ดร.สุชาติ  เอกปัชชา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์ พร้อมด้วย ดร.อภิเชษฐ์ ฉิมพลีสวรรค์ นายรังสิวุฒิ พุ่มเกิด รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์ องค์คณะ กตปน. ผู้บริหารสถานศึกษา นำโดย ประธานสหวิทยาเขต ศึกษานิเทศก์ และ บุคลากร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์ ประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2566 – 2570) และ จัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2566 ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์ โดยทบทวนประเด็นยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และปัญหาอุปสรรคการจัดทำแผนฯ โดยมีกิจกรรมร่วมกันวิเคราะห์ SWOT และสรุปผลการดำเนินงาน การวิเคราะห์ SWOT และผลจากการศึกษาดูงาน เพื่อนำผลวิเคราะห์จัดทำร่างแผนพัฒนาการศึกษา และแผนปฏิบัติการประจำปี ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์ โดย ดร.สุชาติ  เอกปัชชา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์ ระหว่างวันที่ 17 – 18 มิถุนายน 2565 ณ ห้องประชุม บ้านขวัญสมุทร โฮมสเตย์รีสอร์ท จังหวัดจันทบุรี