พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงทางวิชาการ (Mernorandum of Understanding) ระหว่างมหาวิทยาลัราภัฎวไลยอลงกรณ์ในพระบรมราชปถัมภ์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์

วัน พฤหัสบดี ที่ 9 มิถุนายน 2565 เวลา 13.00 น. ดร.อภิเชษฐ์ ฉิมพลีสวรรค์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์ พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงทางวิชาการ (Mernorandum of Understanding) ระหว่างมหาวิทยาลัราภัฎวไลยอลงกรณ์ในพระบรมราชปถัมภ์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์ โรงเรียนนครสวรรค์ , โรงเรียนนวมินทราชูทิศ มัชฌิม , โรงเรียนพยุหะพิทยาคม โครงการพัฒนานวัตกรรมเพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาด้วยรูปแบบ Active Learning : GPAS 5 Steps ณ ห้องประชุมอาคารลูกนเรศวร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์