การประเมินเพื่อเตรียมความพร้อมเพื่อรับการประเมินเป็นศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ด้านการศึกษา

วันพุธ ที่ 15 มิถุนายน 2565  นายรังสิวุฒิ พุ่มเกิด รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษานครสวรรค์, นายสมจิตร นุชสุข ผู้ทรงคุณวุฒิ, นายคมกฤช  แผนเสือ, นางสาวจิราวรรณ  พุ่มต้นวงษ์ และนางสาวณสุดา  สิชฌรังสี ศึกษานิเทศก์สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์ เดินทางมาประเมินการเตรียมความพร้อมเพื่อเข้ารับการประเมินเป็นศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ด้านการศึกษา ของโรงเรียนทหารอากาศอนุสรณ์ ในวันจันทร์ ที่ 20 มิถุนายน 2565 โดยมีผู้บริหาร คณะครู นักเรียนแกนนำ และเครือข่ายจากหน่วยงานภายนอกให้การต้อนรับ