สพม.นครสวรรค์ ตรวจเยี่ยมการเตรียมความพร้อมเพื่อขอรับการประเมินเป็นศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้านการศึกษา ของ โรงเรียนนวมินทราชูทิศ มัชฌิม

14 มิ.ย.65. เวลา 09.00 น. นายรังสิวุฒิ พุ่มเกิด รอง ผอ.สพม.นว พร้อมด้วย ผอ.สมจิตร นุชสุข,ศน.คมกฤช แผนเสือ,ศน.จิราวรรณ พุ่มต้นวงษ์ และ ศน.ณสุดา สิชฌรังษี ตรวจเยี่ยมการเตรียมความพร้อมเพื่อขอรับการประเมินเป็นศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้านการศึกษา ของ โรงเรียนนวมินทราชูทิศ มัชฌิม