การนิเทศติดตามการดำเนินงานในระยะกลางน้ำ “โครงการพัฒนานวัตกรรมเพื่อยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษาด้วยรูปแบบ Active Learningสำหรับครูและบุคลากรการศึกษา โรงเรียนตาคลีประชาสรรค์

วันจันทร์ที่ 13 มิถุนายน 2565 เวลา 08.00 น. ดร.อภิเชษฐ์ ฉิมพลีสวรรค์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์ มอบหมายให้ นางสัมพรรณ ถวิลไทย ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ หัวหน้ากลุ่มงานพัฒนาหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานและกระบวนการเรียนรู้ สำนักงานเขตพื้นการศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์ พร้อมด้วย นางเมตตา ถวิลไทย ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ สพม.นครสวรรค์ เข้าร่วมการนิเทศติดตามการดำเนินงานในระยะกลางน้ำ “โครงการพัฒนานวัตกรรมเพื่อยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษาด้วยรูปแบบ Active Learningสำหรับครูและบุคลากรการศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ณ โรงเรียนตาคลีประชาสรรค์โดยนิเทศ เยี่ยมชั้นเรียน สังเกตุการสอน สะท้อนคิด ด้วยกระบวนการ Coaching & Mentoring รายวิชาวิทยาศาสตร์ ชั้น ม.5 และ วิชาภาษาอังกฤษ ชั้นม.6 ร่วมกับ คณะนิเทศติดตามจาก สพฐ. และมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ดร.มาราศรี มีโชค และดร.บุญยาฤทธิ์ ปิยะศรี โดยมี ผู้อำนวยการจันทร์เทพจ์ เพ็ชรยิ้ม ผู้อำนวยการโรงเรียนตาคลีประชาสรรค์ พร้อมด้วย นายพจนลักษณ์ ชูยอด รองผู้อำนวยการโรงเรียนตาคลีประชาสรรค์ ให้การต้อนรับคณะติดตามฯ