การประชุมชี้แจงทำความเข้าใจการใช้งานระบบการรายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา แบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-SAR) ประจำปีการศึกษา 2565

วัน พฤหัสบดี ที่ 9 มิถุนายน 2565 เวลา 13.00 น. ดร.อภิเชษฐ์ ฉิมพลีสวรรค์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์ เป็นประธานเปิดการประชุมชี้แจงทำความเข้าใจการใช้งานระบบการรายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา แบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-SAR) ประจำปีการศึกษา 2565 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์ ผ่านระบบ VDO Conference Google Meet ดำเนินการจัดการประชุมโดยกลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษา สพม.นครสวรรค์ ผู้รับผิดชอบได้แก่ นางเมตตา ถวิลไทย ศึกษานิเทศชำนาญการพิเศษ, นางสัมพรรณ ถวิลไทย ศึกษานิเทศชำนาญการพิเศษ และ นางสาวภัทรภรณ์ น้อยกอ ศึกษานิเทศชำนาญการพิเศษ โดยบุคลากรที่เข้าร่วมประชุมได้แก่ ผู้อำนวยการสถานศึกษา/รองผู้อำนวยการสถานศึกษา และครูผู้รับผิดชอบงานประกันคุณภาพฯ สังกัด สพม.นครสวรรค์ จำนวน 78 คน