โรงเรียนท่าตะโกพิทยาคม ประกาศเจตนารมณ์ต่อต้านการทุจริต

กิจกรรมหน้าเสาธง วันจันทร์ที่ 6 มิถุนายน 2565 นายสังวร ยมรัตน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนท่าตะโกพิทยาคม พร้อมด้วยรองผู้อำนวยการ ข้าราชการครู นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู และนักเรียน ร่วมประกาศเจตนารมณ์และแสดงสัญลักษณ์ในการต่อต้านการทุจริตคอรัปชั่น โดยจะร่วมกันป้องกันและต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบ จะปลูกฝังค่านิยมความซื้อสัตย์สุจริตระหว่างโรงเรียนและชุมชน จะสร้างเครือข่ายความซื้อสัตย์สุจริตระหว่างโรงเรียนและชุมชนให้เป็นรูปธรรม และมีความยั่งยืน ณ บริเวณหน้าเสาธง

CR. งานประชาสัมพันธ์ โรงเรียนท่าตะโกพิทยาคม