การตรวจนับรับหนังสือพระราชนิพนธ์ ในสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัฒนรารสุดฯ สยามบรมราชกุมารี ที่ได้รับจัดสรรงบประมาณ สพฐ. ประจำปีงบประมาณ 2565 จำนวน 7 โรงเรียนในสังกัด

วัน จันทร์ ที่ 6 มิถุนายน 2565 เวลา 09.00 น. ดร.อภิเชษฐ์ ฉิมพลีสวรรค์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์ เป็นประธานการตรวจนับรับหนังสือพระราชนิพนธ์ ในสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัฒนรารสุดฯ สยามบรมราชกุมารี ที่ได้รับจัดสรรงบประมาณ สพฐ. ประจำปีงบประมาณ 2565 จำนวน 7 โรงเรียนในสังกัด ณ ห้องประชุมอาคารลูกนเรศวร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์