ชมรม TO BE NUMBER ONE โรงเรียนหนองบัวได้จัดกิจกรรม COVER DANCE เนื่องในวันงดสูบบุหรี่โลก ร่วมกับงานป้องกัน แก้ไขยาเสพติดและโรคเอดส์

วันที่ 31 พฤษภาคม พ.ศ.2565 ชมรม TO BE NUMBER ONE โรงเรียนหนองบัวได้จัดกิจกรรม COVER DANCE เนื่องในวันงดสูบบุหรี่โลก ร่วมกับงานป้องกัน แก้ไขยาเสพติดและโรคเอดส์ นำโดยท่านผู้อำนวยการโรงเรียนหนองบัว นายวิฑูรย์ งามนิธิจารุเมธี