ตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจการจัดการเรียนการสอนเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 การจัดการเรียนสอน แบบ on site 100% โรงเรียนลาดยาววิทยาคม

วัน พุธ ที่ 1 มิถุนายน 2565 เวลา 10.30 น. ดร.อภิเชษฐ์ ฉิมพลีสวรรค์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์ พร้อมด้วย นางอัจฉรา ทิวาพรภานุกูล และ นางวิชิรตา วรธาดาสวัสดิ์ ศึกษานิเทศก์ ตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจการจัดการเรียนการสอนเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 การจัดการเรียนสอน แบบ on site 100% ในสถานการณ์การแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) ณ โรงเรียนลาดยาววิทยาคม