การประชุมพิจารณาคัดเลือกโรงเรียนเข้าร่วมโครงการ อารยเกษตร สืบสาน รักษา ต่อยอดตามแนวพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียงด้วย “โคก หนอง นา แห่งน้ำใจและความหวัง” ระยะที่ 3

วันที่ 30 พฤษภาคม 2565 เวลา 09.00 น. นายอภิเชษฐ์ ฉิมพลีสวรรค์ รอง ผอ.สพม.นครสวรรค์ รักษาราชการแทน ผอ.สพม.นครสวรรค์ ประธานการประชุม พร้อมด้วย นายรังสิวุฒิ พุ่มเกิด รอง ผอ.สพม.นครสวรรค์ นางวิระดา แก่นกระโทก ผอ.กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา นางอิสริยา พันธุ์เขตกิจ ผอ.กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา นายคมกฤช แผนเสือ นางสาวอมรรัตน์ แก้วมาลา นางสาวณสุดา สิชฌรังษี ศึกษานิเทศก์ ในการประชุมพิจารณาคัดเลือกโรงเรียนเข้าร่วมโครงการ อารยเกษตร สืบสาน รักษา ต่อยอดตามแนวพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียงด้วย “โคก หนอง นา แห่งน้ำใจและความหวัง” ระยะที่ 3 จำนวน 6 โรงเรียน