ขอเชิญบุคลากรเข้าอบรมพัฒนาตนเองรุ่น 7/2565 (รุ่นสุดท้าย) โครงการ “พัฒนาสมรรถะครูและ บุคลากรทางการศึกษาสังกัด สำนักงานการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ ) สู่ความเป็นเลิศด้านเทคโนโลยีดิจิทัลและการ จัดการเรียนรู้ศตวรรษที่ 21 ตามมาตรฐานตำแหน่งและวิทยฐานะ”