การประชุมคณะกรมการจังหวัด และหัวหน้าส่วนราชการทุกส่วนราชการ ประจำเดือน พฤษภาคม 2565 จังหวัดนครสวรรค์ ผ่านระบบวีดิทัศน์ทางไกล (Webex)

วัน จันทร์ ที่ 30 พฤษภาคม 2565 เวลา 09.30 น. ดร.อภิเชษฐ์ ฉิมพลีสวรรค์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์ มอบหมายให้ นางมัณฑนา รอทองผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ ร่วมการประชุมคณะกรมการจังหวัด และหัวหน้าส่วนราชการทุกส่วนราชการ ประจำเดือน พฤษภาคม 2565 จังหวัดนครสวรรค์ ผ่านระบบวีดิทัศน์ทางไกล (Webex)