การดำเนินการจัดสอบแข่งขันทางวิชาการนานาชาติ ประจำปี 2565 (รอบสอง ระดับประเทศ) ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น

วัน อาทิตย์ ที่ 29 พฤษภาคม 2565 นายรังสิวุฒิ พุ่มเกิด รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์ เป็นประธานในการตรวจเยี่ยมการดำเนินการจัดสอบแข่งขันทางวิชาการนานาชาติ ประจำปี 2565 (รอบสอง ระดับประเทศ) ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ณ สนามสอบรสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์ คณะกรรมการดำเนินการสอบ โดยกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา เพื่อให้การจัดสอบเป็นไปด้วยความเรียบร้อย โปร่งใส มีประสิทธิภาพ เป็นไปตามแนวทางและมาตรฐานการทดสอบ ทั้งนี้ได้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) อย่างเคร่งครัด