โรงเรียนโกรกพระดำเนินกิจกรรมพัฒนาศูนย์ยกระดับคุณภาพชุมชนและการศึกษา ของโครงการศูนย์การเรียนรู้พออยู่พอกินตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (เพื่อความยั่งยืน)

26 พฤษภาคม 2565 นายบัญชา วงศ์ซื่อ ผู้อำนวยการโรงเรียนโกรกพระ พร้อมด้วย นางเจนจิรา ชมกุล รองผู้อำนวยการโรงเรียนโกรกพระ คณะครูโรงเรียนโกรกพระจัดกิจกรรมพัฒนาศูนย์ยกระดับคุณภาพชุมชนและการศึกษา ของโครงการศูนย์การเรียนรู้พออยู่พอกินตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (เพื่อความยั่งยืน) ทางโรงเรียนได้รับเกียรติจาก รศ.ดร.ธวัช พะยิ้ม คณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ เป็นประธานพิธีเปิดโครงการ โดยกิจกรรมนี้เป็นกิจกรรมที่ 2 ของโครงการศูนย์การเรียนรู้พออยู่พอกินฯ โดยมี นายวศิน คล้ายมั่ง ผู้ใหญ่บ้านหมู่ 5 บ้านบางฉ่า ตำบลโกรกพระ อำเภอโกรกพระ จังหวัดนครสวรรค์ และ สิบเอกฉัตรมงคล สูงเนิน รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารทั่วไป โรงเรียนลาดยาววิทยาคม อำเภอลาดยาว จังหวัดนครสวรรค์ เป็นวิทยากรอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การทำเกษตรทฤษฎีใหม่ และการจัดการพื้นที่กสิกรรมธรรมชาติ ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง