กิจกรรมประชุมผู้ปกครองโรงเรียนโกรกพระ ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565

เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2565 นายบัญชา วงศ์ซื่อ ผู้อำนวยการโรงเรียนโกรกพระ ฝ่ายบริหาร คณะครูและบุคลากรโรงเรียนโกรกพระ ร่วมกันจัดกิจกรรมประชุมผู้ปกครองโรงเรียนโกรกพระ ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 โดยผู้อำนวยการโรงเรียนได้พบปะกับผู้ปกครอง ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้แนวทางการสนับสนุนการเรียนรู้ของบุตรหลานในด้านแหล่งเรียนรู้ การสนับสนุนอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงเพื่อการเรียนรู้ และการดูแลบุตรหลานให้มีความรับผิดชอบ รู้จักในสิทธิ หน้าที่ที่เหมาะสมในบทบาทของนักเรียน และพบครูที่ปรึกษาเพื่อรับทราบความคืบหน้าทางการเรียนรู้และพฤติกรรมของนักเรียน