กิจกรรมการประกวดสื่อสร้างสรรค์ของเด็กและเยาวชน ภายใต้หัวข้อ เยาวชนสร้างสรรค์สื่อ สื่อสร้างสรรค์วัฒนธรรม