ประชาสัมพันธ์การคัดเลือกผู้ปฏิบัติงานดีเด่นการป้องกันและปรับปราม การค้ามนุษย์ ประจำปี 2565