นิเทศ ติดตามการจัดการเรียนการสอนภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 ในสถานการณ์การแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) ณ โรงเรียนตะคร้อพิทยา

วันอังคารที่ 24 พฤษภาคม 2565 เวลา 09.00 น. นายรังสิวุฒิ พุ่มเกิด รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์ มอบหมายให้ นางวิระดา แก่นกระโทก ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา พร้อมด้วย นางวิชิรตา วรธาดาสวัสดิ์ นางวิลาวัณย์ ฮ้อสิทธิสมบูรณ์ และ ส.ต.ท. จง นาคตระกูล นิติกรชำนาญการ นิเทศ ติดตามการจัดการเรียนการสอนภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 ในสถานการณ์การแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) ณ โรงเรียนตะคร้อพิทยา