การประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน ประจำปี 2565 และแนวทางการแก้ปัญหาเด็กตกหล่น เด็กกลุ่มเสี่ยง และเด็กออกกลางคัน กลับเข้าสู่ระบบการศึกษา

เมื่อวัน จันทร์ ที่ 23 พฤษภาคม 2565 นายรังสิวุฒิ พุ่มเกิด รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน ประจำปี 2565 และแนวทางการแก้ปัญหาเด็กตกหล่น เด็กกลุ่มเสี่ยง และเด็กออกกลางคัน กลับเข้าสู่ระบบการศึกษา ประจำสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์ ณ ห้องประชุมอาคารลูกนเรศวร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์