การอบรมเชิงปฏิบัติการโครงการพัฒนาการจัดการเรียนรู้ทั้งระบบสู่การยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและการเตรียมผู้เรียนให้สอดคล้องกับศตวรรษที่ 21 การจัดการเรียนรู้ แบบ Active Learning และการออกแบบการจัดการเรียนรู้ด้วยกระบวนการ 5 ขั้นตอน (5STEPs)

วันอาทิตย์ที่ 22 พฤษภาคม 2565 เวลา 09.00น ดร.อภิเชษฐ์ ฉิมพลีสวรรค์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์ เป็นประธานเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการโครงการพัฒนาการจัดการเรียนรู้ทั้งระบบสู่การยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและการเตรียมผู้เรียนให้สอดคล้องกับศตวรรษที่ 21 การจัดการเรียนรู้ แบบ Active Learning และการออกแบบการจัดการเรียนรู้ด้วยกระบวนการ 5 ขั้นตอน (5STEPs) ตามนโยบาย สพฐ.กระทรวงศึกษาธิการ ปีงบประมาณ 2565 โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อส่งเสริมพัฒนาศักยภาพครูผู้สอนการยกระดับมาตรฐานการจัดการเรียนรู้ผ่านกิจกรรม Active Learning และการออกแบบการจัดการเรียนรู้ด้วยกระบวนการ 5 ขั้นตอน (5STEPs) และส่งเสริมพัฒนาครู ผลิตสื่อ นวัตกรรมการสอน จัดทำ Clip VDO การสอนกระบวนการจัดการเรียนรู้คุณภาพผู้เรียนให้มีคุณลักษณะทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 3Rs8Cs วิทยากรการอบรม ได้แก่ นางสัมพรรณ ถวิลไทย ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ หัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมพัฒนาหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานและกระบวนการเรียนรู้ และนางเมตตา ถวิลไทย ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ หัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมระบบประกันคุณภาพการศึกษา ผู้เข้ารับการอบรม ได้แก่ ข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา โรงเรียนกลุ่มเป้าหมาย คัดเลือกเข้าโครงการสพฐ.ทั้งหมด 14 โรงเรียน ได้แก่ 1.โรงเรียนหนองกรดพิทยาคม 2. โรงเรียนนครสวรรค์ 3. โรงเรียนเขากะลาวิทยาคม 4. โรงเรียนพระบางวิทยา 5. โรงเรียนชุมแสงชนูทิศ 6. โรงเรียนเขาทองพิทยาคม 7. โรงเรียนเก้าเลี้ยววิทยา 8. โรงเรียนทับกฤชพัฒนา 9. โรงเรียนทหารอากาศอนุสรณ์ 10. โรงเรียนบึงบอระเพ็ดวิทยา 11. โรงเรียนบรรพตพิสัยพิทยาคม 12. โรงเรียนสตรีนครสวรรค์ 13. โรงเรียนนวมินทราชูทิศ มัชฌิม และ 14. โรงเรียนพยุหะพิทยาคม รูปแบบ VDO Conference โปรแกรม Google Meet รหัสห้อง hac-zzjm-wkd จำนวนทั้งสิ้น 48 คน