ประชาสัมพันธ์การรับสมัครผู้ทำคุณประโยชน์ดีเด่นแก่ผู้อยู่ในสภาวะยากลำบากและผู้อยู่ในสภาวะยากลำบากที่พฤติตนดีเด่น เพื่อเข้ารับรางวัล ประชาบดี ประจำปี 2565