ประเมินสัมฤทธิ์ผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ ตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษา ในระยะเวลา 1 ปี ครั้งที่ 1 ระยะเวลา 6 เดือน ของ นางนพมาศ เปฎะพันธ์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนลาดยาววิทยาคม

วัน พฤหัสบดี ที่ 19 พฤษภาคม 2565 เวลา 09.00 น. ดร.อภิเชษฐ์ ฉิมพลีสวรรค์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์ เป็นประธานประเมินสัมฤทธิ์ผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ ตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษา ในระยะเวลา 1 ปี ครั้งที่ 1 ระยะเวลา 6 เดือน ของ นางนพมาศ เปฎะพันธ์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนลาดยาววิทยาคม พร้อมด้วย นายบรรพต สมสวย ผู้อำนวยการโรงเรียนห้วยน้ำหอมวิทยาคาร ประธานสหวิทยาเขต ทุ่งหินเทิน และ นายนริศ ธรรมปรัชญา ผู้อำนวยการโรงเรียนแม่วงก์พิทยาคม ณ ห้องประชุมโรงเรียนลาดยาววิทยาคม