นิเทศ ตรวจเยี่ยมเตรียมความพร้อมในการเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 โรงเรียนแม่วงก์พิทยาคม

วัน พฤหัสบดี ที่ 19 พฤษภาคม 2565 เวลา 13.30 น. ดร.อภิเชษฐ์ ฉิมพลีสวรรค์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมนครสวรรค์ พร้อมด้วย นายบรรพต สมสวย ผู้อำนวยการโรงเรียนห้วยน้ำหอมวิทยาคาร ประธานสหวิทยาเขต ทุ่งหินเทิน นางอัจฉรา ทิวาพรภานุกูล นางมณฑิรา บุตโยธี ศึกษานิเทศก์ และ ว่าที่ร้อยเอกอภิภู ติรยาอติพร นักวิชาการศึกษากลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา นิเทศ ตรวจเยี่ยมเตรียมความพร้อมในการเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 และติดตามการจัดการเรียนสอน แบบ on site 100% ในสถานการณ์การแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) ณ โรงเรียนแม่วงก์พิทยาคม