นิเทศ ตรวจเยี่ยมเตรียมความพร้อมในการเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 และติดตามการจัดการเรียนสอน แบบ on site 100% โรงเรียนเขาทองพิทยาคม

วัน พุธ ที่ 18 พฤษภาคม 2565 เวลา 11.40 น. ดร.อภิเชษฐ์ ฉิมพลีสวรรค์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมนครสวรรค์ มอบหมายให้นางสัมพรรณ ถวิลไทย และ นางสาวภัทรภรณ์ น้อยกอ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ พร้อมด้วย นางสาวสุกฤตา สนิทจันทร์ นักวิชาการศึกษาชำนาญการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์ นิเทศ ตรวจเยี่ยมเตรียมความพร้อมในการเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 และติดตามการจัดการเรียนสอน แบบ on site 100% ในสถานการณ์การแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) ณ โรงเรียนเขาทองพิทยาคม สหวิทยาเขตวิมานลอย